logo
Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden van Werktent.nl, gevestigd te Boskoop

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door Werktent.nl

1.2 Onder het woord “goed” in deze algemene voorwaarden kan tevens verstaan worden “goederen”.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Werktent.nl en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door Werktent.nl schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Werktent.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Werktent.nl zal de wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de wederpartij op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 2 Eigendoms(voorbehoud)

2.1 Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Werktent.nl.

2.2 In geval van koop blijft het goed eigendom van Werktent.nl totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.

2.3 Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 2.2 nog van kracht is) van het goed van Werktent.nl verboden:

2.3a het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;

2.3b het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.

2.4 Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Werktent.nl mogelijk.

 

Artikel 3 Offertes

  • De door Werktent.nl uitgebrachte offertes zijn

3.2 Werktent.nl is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 Werktent.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

 

Artikel 4 Huurovereenkomst  algemeen

4.1 Werktent.nl kan verlangen dat wederpartij zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs.

4.2 Werktent.nl kan verlangen dat wederpartij voorafgaand aan de huurtermijn een vastgesteld bedrag als borg betaalt.

4.3 Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de schriftelijke huurovereenkomst door de wederpartij of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen partijen.

4.4 De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het goed dat in de huurovereenkomst is vermeld en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. Als de huurperiode langer doorloopt dan vooraf vastgesteld, loopt de facturatie en daarmee de huurovereenkomst ook door. Werktent.nl behoudt zich het recht een extra vergoeding te vragen voor grove overschrijding van de vooraf gestelde huurperiode.

 

 

4.5 De huur gaat in op de dag dat het goed het magazijn of het depot van Werktent.nl verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het goed aldaar weer wordt ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.

 

Artikel 5 Verstrekken van het goed

5.1 Als Werktent.nl het goed levert, wordt deze op de door wederpartij opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar de goederen ter beschikking worden gesteld. Deze plaats moet óf direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van Werktent.nl, óf het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, kan een toeslag in rekening worden gebracht.

5.3 De termijn waarin het goed door Werktent.nl aan de wederpartij moet worden afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen. Bij niet tijdige levering van het goed dient de wederpartij Werktent.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

5.4 Bij uitvoering van de overeenkomst is Werktent.nl gerechtigd tot terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.

 

Artikel 6 Teruggave van het goed

6.1 De wederpartij dient het goed (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruiks)staat te overhandigen vóór het einde van de vermelde huurperiode. Deze huurperiode kan in overleg met Werktent.nl worden verlengd.

6.2 Teruggave van het goed kan uitsluitend aan Werktent.nl door wederpartij geschieden. Derden mogen nimmer als tussenpersoon dienen om het goed aan Werktent.nl te overhandigen.

6.3 Nadat het goed door Werktent.nl in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.

6.4 Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Werktent.nl op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de borg ex. art. 4.2. Het percentage van de genoemde vergoeding kan anders worden overeengekomen tussen Werktent.nl en wederpartij.

 

Artikel 7 Gebruik van het goed

7.1 Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het goed erkent de wederpartij dat het goed in goede (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.

7.2 Door ondertekening van de overeenkomst komt de wederpartij met Werktent.nl overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van de wederpartij en/of van derden, het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Werktent.nl of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het goed voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.

7.3 Wederpartij moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het goed, brandstof en smeermiddelen bij Werktent.nl aanschaffen. Het goed moet - voor zover noodzakelijk - regelmatig doorgesmeerd worden en indien aanwezig moet het oliepeil dagelijks gecontroleerd worden. De wederpartij dient eveneens tijdig contact op te nemen met Werktent.nl indien de (periodieke) keuring van het goed dreigt te verlopen.

 

Artikel 8 Schade aan het goed

8.1 Beschadiging van het goed dient na ontdekking onverwijld aan de Werktent.nl schriftelijk te worden medegedeeld.

8.2 Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door Werktent.nl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het goed, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik, het niet handhaven van het juiste oliepeil en het ongemeld laten verlopen van de (periodieke) keuring. De kosten van de brandstof en het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de wederpartij.

8.3 Indien het goed in beschadigde staat wordt terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het goed niet voor wederverhuur beschikbaar is. Tussen Werktent.nl en wederpartij kan anders worden overeengekomen.

8.4 De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door Werktent.nl gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Werktent.nl wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Werktent.nl tot schadevergoeding.

8.5 De door Werktent.nl gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het goed alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij.

8.6 Bij schade, reparatie- en reinigingskosten kan Werktent.nl expertise op kosten van de wederpartij inroepen door een door de Werktent.nl aan te wijzen schade-expertisebureau, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de Werktent.nl schriftelijk bericht en van Werktent.nl toestemming verkrijgt zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het goed.

8.7 De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen geheel voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 Reparatie van het goed

9.1 Reparaties aan het goed mogen alleen door Werktent.nl of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.

9.2 Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden afgeleverd aan Werktent.nl en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar. Werktent.nl kan bepalen dat wederpartij geen recht heeft op een vervangingsexemplaar.

9.3 Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.

9.4 Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Werktent.nl (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.

 

Artikel 10 Verdwijnen of bezwaren van het verhuurde goed

10.1 Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de Werktent.nl te worden medegedeeld.

10.2 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Werktent.nl te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Werktent.nl tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

10.3 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Werktent.nl aan Werktent.nl een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs. Genoemd bedrag kan tussen Werktent.nl en wederpartij anders worden overeengekomen.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen  tentenverhuur

11.1 Indien voor plaatsing van het goed toestemming van een derde nodig is, draagt wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet zij schriftelijk aan Werktent.nl blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het goed van welke aard ook, komen geheel voor rekening van wederpartij, ook indien reeds door Werktent.nl is voldaan.

11.2 Wederpartij bepaalt de plaats, waar het goed wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het goed op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Werktent.nl in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het goed dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn.

 

 

Werktent.nl kan van wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door wederpartij aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Werktent.nl van deze bevoegdheid kan wederpartij zich niet jegens Werktent.nl beroepen. Wederpartij staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het goed door Werktent.nl is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door wederpartij getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

11.3 Wederpartij dient Werktent.nl tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Werktent.nl nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van goed en/of tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de wederpartij.

11.4 Indien Werktent.nl zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die Werktent.nl redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

11.5 Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van Werktent.nl blijft alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door Werktent.nl van het goed uitsluitend voor rekening van wederpartij. De wederpartij vrijwaart Werktent.nl of derden ter zake van dergelijke schade.

11.6 Het door Werktent.nl niet-tijdig aan wederpartij ter beschikking stellen van het goed c.q. het niet-tijdig door Werktent.nl weghalen van het goed bij wederpartij of anderszins zal Werktent.nl niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Werktent.nl gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van wederpartij of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen of andere in art. 17 genoemde overmachtsituaties.

11.7 Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij wegens niet-tijdig terbeschikkingstelling van het goed niet mogelijk dan nadat wederpartij schriftelijk aan Werktent.nl (alle omstandigheden in ogenschouw nemend) een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.

11.8 Wederpartij zal in of aan het goed geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan.

11.9 Voor zover Werktent.nl zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van het goed, biedt wederpartij hem de tijdsruimte die Werktent.nl redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Werktent.nl gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.

11.10 Vanaf het moment dat het goed te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door wederpartij van het goed eindigt, neemt wederpartij alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het goed, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan wederpartij op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Werktent.nl voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van wederpartij. Wederpartij zal het goed te allen tijde deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het goed openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wederpartij vrijwaart Werktent.nl voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verbandhoudende met gebreken in het goed. Wederpartij kan eisen dat wederpartij een verzekering heeft afgesloten voor schade aan goederen en diensten van Werktent.nl. Indien deze verzekering niet aanwezig is, komt alle schade voor rekening van de wederpartij. Indien wederpartij alsnog een verzekering af wil sluiten, dient wederpartij dit in overleg en met toestemming van Werktent.nl te regelen.

11.11 Wederpartij zal het goed terstond na afgifte - bij installatie door Werktent.nl na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Werktent.nl melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen.

 

 

Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Werktent.nl te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Werktent.nl ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Werktent.nl - reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een

grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij. Echter ontbinding kan slechts indien Werktent.nl na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van wederpartij kan worden gevergd.

11.12 Na einde van de huuroverkomst stelt wederpartij het goed direct geheel ter beschikking van Werktent.nl door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering aan Werktent.nl.

11.13 Voor iedere kalenderdag, dat wederpartij nalaat het goed aan Werktent.nl ter beschikking te stellen, verbeurt wederpartij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd het recht van Werktent.nl op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat wederpartij onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek. Genoemde bedragen en percentages kunnen tussen partijen anders worden overeengekomen.

11.14 Werktent.nl is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het goed van wederpartij opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. Werktent.nl kan in het laatste geval verlangen dat wederpartij de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Werktent.nl niets meer van wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

11.15 Voor zover ter zake van het tentenverhuur deze bijzondere bepalingen niet volstaan, zijn de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient per factuur te geschieden, tenzij tussen Werktent.nl en wederpartij anders is overeengekomen.

12.2 Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het goed dient eveneens per factuur te geschieden, tenzij tussen Werktent.nl en wederpartij anders is overeengekomen.

12.3 Betaling dient binnen 31 dagen na factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden.

12.4 Facturatie geschiedt vooraf aan de start van de uitvoering van de overeenkomst wat betreft de opbouw, afbouw en de eerste week huur van het goed. Verdere facturatie van de huur geschiedt vervolgens elke twee weken dat het project voortduurt. Genoemde wijze van facturatie kan tussen partijen anders worden overeengekomen.

12.5 Werktent.nl is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.

12.6 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan Werktent.nl vertragingsrente verschuldigd conform de Nederlandse wet voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

12.7 Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Werktent.nl het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.

12.8 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.

12.9 Onder de in art. 12.8 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en   schade-experts.

 


 

Artikel 13 Annulering

13.1 De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Werktent.nl doet blijken en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Werktent.nl een bedrag betaalt van:

13.1a 25% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;

13.1b 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum.

13.1c 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum.

13.1d 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum.

13.1e 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum.

13.2 De percentages zoals genoemd in artikel 13.1 kunnen anders zijn indien dit tussen Werktent.nl en wederpartij is overeengekomen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid  Werktent.nl

14.1 Werktent.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Werktent.nl in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van Werktent.nl wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.

14.2 Indien de verzekeraar van Werktent.nl ter zake van de voor aanvaarding vatbare schadegevallen (zie art. 11.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Deze maximale aansprakelijkheid is alleen aanwezig bij zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde en wordt in ieder geval niet door de wederpartij bepaald.

14.3 Werktent.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan Werktent.nl gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere betrokken derde.

14.4 Werktent.nl is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Werktent.nl en haar ondergeschikten.

14.5 Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Werktent.nl jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij Werktent.nl voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling.

14.6 Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en - kosten, die Werktent.nl, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Werktent.nl en derden tengevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden.

14.7 Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.

14.8 De wederpartij moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed binnen de vermelde huurperiode.

 

Artikel 15 Reclames

15.1 Het door Werktent.nl ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan Werktent.nl te melden.

 

 

15.2 Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het goed vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

15.3 De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Werktent.nl worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Werktent.nl worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.

 

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Werktent.nl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

16.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Werktent.nl en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.

16.3 Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.4 In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is Werktent.nl te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan Werktent.nl de in dat verband door Werktent.nl gewenste medewerking te verlenen. Voorts is Werktent.nl in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door Werktent.nl bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.

16.5 Onverminderd het vorenstaande is de wederpartij aan Werktent.nl verschuldigd alle kosten welke Werktent.nl maakt tot inning van de aan Werktent.nl verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Werktent.nl om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Werktent.nl voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

16.6 Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door Werktent.nl als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 8 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Werktent.nl, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Werktent.nl van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van landsgrenzen.

17.2 In het geval van een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Werktent.nl opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Werktent.nl niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 

17.3 Indien Werktent.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Werktent.nl gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 18 Geheimhouding, privacy en cookies

18.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

18.2 Werktent.nl is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Werktent.nl behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de wederpartij verschuldigd is.

18.3 Werktent.nl is niet gerechtigd de informatie die hem door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Werktent.nl voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Werktent.nl is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

18.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Werktent.nl, is het de wederpartij niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Werktent.nl openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Werktent.nl, op de wederpartij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of de wederpartij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

18.5 De gegevens en informatie die de wederpartij aan Werktent.nl verstrekt en Werktent.nl verzamelt, zal Werktent.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

18.6 Werktent.nl mag de persoonsgegevens van de wederpartij afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Werktent.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

18.7 Bij het bezoeken van de website van Werktent.nl kan Werktent.nl informatie van de wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

18.8 De informatie die Werktent.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

18.9 Werktent.nl hanteert een privacyverklaring die op haar website is gepubliceerd.

18.10 Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door de wederpartij aan Werktent.nl van € 1000,-- per overtreding, tot een maximum van € 10.000,-- onverminderd de verplichting van de wederpartij om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 19 Checklist en aanvullende voorwaarden

19.1 Bij de verhuur van specifieke goederen kan Werktent.nl aan de wederpartij een zogenaamde Checklist verstrekken waarin aanvullende algemene voorwaarden staan. Deze Checklist maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene voorwaarden en wordt tegelijk met deze voorwaarden (digitaal) verstrekt.

 

Artikel 20  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen Werktent.nl en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter.

 

 

Typefouten en wijzigingen voorbehouden. Versie augustus 2019